بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد 9 ماهه صندوق برای دوره منتهی به 31-03-1398 1398/04/29
صورت مالی 9ماهه برای دوره مالی منتهی به 31-03-1398 1398/04/29
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/03/31 1398/04/09
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/02/31 1398/03/08
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 29-12-1397- حسابرسی شده 1398/02/25
صورت های مالی دوره مالی منتهی به 29-12-1397- حسابرسی شده 1398/02/25
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/01/31 1398/02/10
گزارش عملکرد 6ماهه برای دوره منتهی به 29اسفندماه 1397 - حسابرسی نشده 1398/02/07
صورت های مالی 6 ماهه برای دوره منتهی به 29اسفندماه 1397- حسابرسی نشده 1398/02/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/12/29 1398/01/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/10/30 1397/11/10
گزارش عملکرد 3 ماهه برای دوره مالی منتهی به 30 آذرماه 1397 1397/10/24
صورت مالی 3 ماهه برای دوره مالی منتهی به 30 آذرماه 1397 1397/10/24
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/09/30 1397/10/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/08/30 1397/09/10
صورت های مالی سالیانه برای دوره منتهی به 31-06-1397- حسابرسی شده 1397/08/21
گزارش عملکرد سالیانه برای دوره منتهی به 31-06-1397- حسابرسی شده 1397/08/21
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/07/30 1397/08/09
گزارش عملکرد سالیانه برای دوره منتهی به 31-06-1397- حسابرسی نشده 1397/07/28
صورت های مالی سالیانه برای دوره منتهی به 31-06-1397- حسابرسی نشده 1397/07/28
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/06/31 1397/07/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/05/31 1397/06/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/04/31 1397/05/10
گزارش عملکرد 9 ماهه برای دوره منتهی به 31-03-1397- حسابرسی نشده 1397/04/30
صورت های مالی 9 ماهه برای دوره منتهی به 31-03-1397- حسابرسی نشده 1397/04/30
گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق سپهرآتی منتهی به 1397/03/31 1397/04/09
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/02/31 1397/03/09
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سپهر آتی منتهی به 29-12-1396 (حسابرسی شده) 1397/02/25
صورتهای مالی شش ماهه صندوق سپهر آتی منتهی به 29-12-1396 (حسابرسی شده) 1397/02/25
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سپهرآتی منتهی به 1397/01/31 1397/02/05
گزارش عملکرد 6ماهه برای دوره منتهی به 29اسفندماه 1396 1397/02/05
صورت های مالی 6 ماهه برای دوره منتهی به 29اسفندماه 1396 1397/02/05
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 96/12/29 1397/01/19
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1396/11/30 1396/12/09
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سپهرآتی منتهی به 1396/10/30 1396/11/10
گزارش عملکرد منتهی به 30 آذرماه 1396 1396/10/27
صورت مالی منتهی به 30 آذرماه 1396 1396/10/27
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سپهرآتی به تاریخ 1396/09/30 1396/10/10
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31-06-1396 (حسابرسی شده) 1396/08/17
صورتهای مالی سالانه صندوق سپهر آتی منتهی به 31-06-1396 (حسابرسی شده) 1396/08/17
صورتهای مالی سالانه صندوق سپهر آتی منتهی به 31-06-1396 (حسابرسی نشده) 1396/07/30
گزارش عملکرد سالانه صندوق سپهر آتی منتهی به 31-06-1396 1396/07/30
صورتهای مالی نه ماهه صندوق سپهر آتی منتهی به 31-03-96 1396/05/02
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سپهرآتی منتهی به 31-03-96 1396/05/02
صورتهای مالی صندوق سپهر آتی دوره 6 ماهه منتهی به 30-12-1395(حسابرسی شده) 1396/04/20
صورتهای مالی شش ماهه صندوق سپهر آتی منتهی به 30-12-95 1396/02/04
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سپهرآتی منتهی به 30-12-95 1396/02/04
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 1395/09/30 1395/10/28
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1395/09/30 1395/10/28
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31-06-1395 (حسابرسی شده) 1395/08/12
صورتهای مالی سالانه صندوق سپهر آتی منتهی به 31-06-1395 (حسابرسی شده) 1395/08/12
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31-06-1395 1395/08/01
صورتهای مالی سالانه صندوق سپهر آتی منتهی به 31-06-1395 (حسابرسی نشده) 1395/08/01
صورتهای مالی دوره 9 ماهه منتهی به 31-03-1395 1395/04/30
صورتهای مالی دوره 9 ماهه منتهی به 31-03-1395 1395/04/30
صورتهای مالی صندوق سپهر آتی دوره 6 ماهه منتهی به 29-12-1394(حسابرسی شده) 1395/02/29
گزارش عملکرد صندوق سپهر آتی دوره 6 ماهه منتهی به 29-12-1394 (حسابرسی شده) 1395/02/29
گزارش عملکرد صندوق سپهر آتی دوره 6 ماهه منتهی به 29-12-1394 1395/01/30
صورتهای مالی صندوق سپهر آتی دوره 6 ماهه منتهی به 29-12-1394(حسابرسی نشده) 1395/01/30
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 1394/09/30 1394/10/27
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1394/09/30 1394/10/27
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31-06-1394 (حسابرسی شده) 1394/08/25
صورتهای مالی سالانه صندوق سپهر آتی منتهی به 31-06-1394 (حسابرسی شده) 1394/08/25
صورتهای مالی سالانه صندوق سپهر آتی منتهی به 31-06-1394 (حسابرسی نشده) 1394/07/27
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31-06-1394 1394/07/27
صورتهای مالی دوره 9 ماهه منتهی به 31-03-1394 (حسابرسی نشده) 1394/04/29
گزارش عملکرد دوره 9 ماهه منتهی به 31-03-1394 (حسابرسی نشده) 1394/04/29
صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق سپهر آتی دوره 6 ماهه منتهی به 29-12-1393 1394/03/02
گزارش عملکرد صندوق سپهر آتی دوره 6 ماهه منتهی به 29-12-1393 1394/02/02
صورتهای مالی صندوق سپهر آتی دوره 6 ماهه منتهی به 29-12-1393(حسابرسی نشده) 1394/02/02
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30/09/1393 1393/10/24
صورتهای مالی حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به 30/09/1393 1393/10/24
گزارش عملکرد 6 ماه و 18 روزۀ منتهی به 31/06/1393 صندوق سپهر آتی 1393/09/01
صورتهای مالی حسابرسی نشده3ماه و 22 روزه منتهی به 1393/06/31 1393/07/30
گزارش عملکرد3ماه و 22 روزه منتهی 31/06/1393 1393/07/30
گزارش عملکرد 22 روزه منتهی به 31/03/1393 1393/04/29
صورتهای مالی حسابرسی نشده 22 روزه منتهی به 31/03/1393 1393/04/29