بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 40,143 68.99 77,224 52.55 71,051 48.59 73,593 51.82
اوراق مشارکت 31,286 53.77 59,215 40.29 58,851 40.24 59,170 41.66
سپرده بانکی 8,608 14.79 5,106 3.47 12,284 8.4 6,663 4.69
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -22,341 -38.39 5,415 3.68 4,053 2.77 2,589 1.82
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 24,895 42.78 49,809 33.89 45,068 30.82 46,177 32.52