بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 46,061 68.92 86,054 56.89 85,950 54.98 99,957 65.48
اوراق مشارکت 34,055 50.95 43,975 29.07 46,510 29.75 42,828 28.06
سپرده بانکی 9,004 13.47 15,953 10.55 18,224 11.66 6,424 4.21
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -22,665 -33.91 5,280 3.49 5,640 3.61 3,442 2.25
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 28,155 42.13 49,803 32.92 48,634 31.11 52,121 34.14