بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 44,251 69.11 82,558 56.85 93,675 63.33 77,922 55.72
اوراق مشارکت 33,508 52.33 50,360 34.68 42,210 28.54 42,630 30.48
سپرده بانکی 8,633 13.48 9,031 6.22 7,595 5.13 8,711 6.23
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -22,793 -35.6 3,001 2.07 4,418 2.99 10,583 7.57
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 27,057 42.26 45,649 31.44 49,505 33.47 48,182 34.45