بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/01/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 41,893 68.39 70,623 49.29 72,173 50.54 73,749 50.16
اوراق مشارکت 32,807 53.56 58,084 40.53 56,784 39.77 56,168 38.2
سپرده بانکی 8,670 14.15 10,755 7.51 11,041 7.73 15,509 10.55
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -22,602 -36.9 3,500 2.44 2,192 1.54 1,486 1.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 25,945 42.35 43,573 30.41 41,853 29.31 44,158 30.04