بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 37,661 69.18 80,987 55.4 84,821 55.42 82,190 54.81
اوراق مشارکت 29,174 53.59 53,260 36.43 58,817 38.43 60,877 40.6
سپرده بانکی 8,703 15.99 3,596 2.46 2,853 1.86 1,161 0.77
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -26,840 -49.31 8,337 5.7 6,561 4.29 5,717 3.81
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 23,201 42.62 52,913 36.2 53,567 35 52,562 35.05